De ontvangst in Nový Dvůr

Sint Benedictus voorziet erin, dat de gasten in het klooster niets te kort komen. Het gastenverblijf van onze abdij is erop ingericht om hen waardig te ontvangen. Het werd in 2009 ingewijd en gevestigd in een barokke paardenstal die omstreeks 1760 werd gebouwd tegelijkertijd met de abdij van Teplá om te voorzien in de behoeften van haar kloosterlingen. De overwelfde gedeelten van de begane grond herinneren aan deze oorsprong. Op de eerste verdieping – aanvankelijk een hooizolder – treft men in de gangen en de kamers nog de oorspronkelijke betimmering aan.

Het portiersverblijf en de kloosterwinkel

Op de begane grond bevindt zich aan de noordzijde het portiersverblijf van het gastenverblijf. Bezoekers vinden er een fototentoonstelling die hun een indruk geeft van het monastieke leven. Tevens kunnen ze er twee films bekijken die mevrouw Šandová gemaakt heeft voor de Tsjechische televisie. De eerste toont de geschiedenis van de bouw terwijl de tweede een indruk geeft van het dagelijkse ritme van het kloosterleven. Elke film duurt 30 minuten. In de winkel vindt men producten die vervaardigd zijn door de monniken van Nový Dvůr (mosterd en cosmetica-artikelen) of van producten die door andere kloosters zijn gemaakt (rozenkransen, ikonen, beelden enz.) alsmede een ruime keus aan boeken.

Openingstijden

Omdat de meerderheid van de broeders in onze kloostergemeenschap jong is en nog gevormd moet worden, zijn het portiersverblijf en de winkel alleen gedurende het weekend geopend :

zaterdag van 14.30 tot 16.45 uur.
Op zon- en feestdagen van 9 tot 10 uur, na de mis, van 14.30 tot 15. 45 uur.

De winkel kan op aanvraag worden geopend : email@novydvur.cz of (420)353 300 525.

Het klooster is niet open voor toeristen of voor architectuurstudenten. Het ontvangen van bezoekers is niet verenigbaar met het monastieke leven. Zie hiertoe de tekst Wat zijn zij gaan zien in de woestijn ? Hier aanklikken.

Bouw van een kapel in de nabije toekomst

Zodra dit mogelijk is gaan we beginnen met de bouw van een gastenkapel, die toegankelijk is voor alle bezoekers. Hier kan de Mis worden opgedragen en overdag kan men er bidden. In afwachting van de opening van deze kapel willen wij onze bezoekers danken voor hun geduld en begrip.

Mogelijkheid om deel te nemen aan ons leven van gebed en stilte

Heren, priesters of religieuzen kunnen op verzoek enkele dagen (tot een week) in het gastenverblijf doorbrengen om te delen in ons leven van stilte en gebed. Gedurende hun verblijf nemen de gasten deel aan de liturgische getijden in onze kerk. Ze kunnen hun tijd besteden aan gebed en lezing. Desgewenst kunnen zij een ontmoeting hebben met een priester uit de kloostergemeenschap die belast is met de retraitanten of vragen om enige handenarbeid te mogen verrichten. Daarna kunnen zij hun eigen levenstaak weer opnemen, gesterkt door het gebedsleven dat zij samen met de monniken hebben gedeeld.

Het gastenverblijf

Op de eerste verdieping bevinden zich eenpersoonskamers. De douches en de toiletten zijn deels in de kamers danwel daarbuiten. De bibliotheek biedt een keuze aan boeken. Op de begane grond bevindt zich een kapel, die altijd is geopend. Een gedeelte van het gastenverblijf is gereserveerd voor onze familieleden als deze op bezoek komen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vaste groepen te ontvangen, die een gezamenlijke retraite wensen te houden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het beperkte aantal kamers zodat de gastenbroeder niet altijd aan uw verzoek kan voldoen op de door u gewenste datums

De gastenbroeder kan worden bereikt onder :

bratr.hostitel@novydvur.cz of (420) 353 300 525 met antwoordapparaat.

De maaltijden

De eetzalen bevinden zich op de begane grond en de gasten eten in stilte onder het luisteren naar muziek of naar de lezing van een boek in de refter van de monniken. Zij helpen bij het dekken van de tafel, het afruimen en de afwas.

Verblijfkosten

De pensionprijs wordt in de kamer vermeld. Wij zijn omwille van onze gasten bereid deze prijs gedeeltelijk of geheel over te nemen zodat financiële problemen geen beletsel hoeven te vormen voor een verblijf in ons klooster.

Eerbieding van de stilte

Om de stilte te bewaren vragen we onze gasten om hun mobiele telefoon niet binnen het gastenverblijf te gebruiken. Er is in het gastenverblijf geen toegang tot het internet. De voor allen zo weldadige stilte dient door iedereen in acht te worden genomen.

Aankomst bij het gastenverblijf van Nový Dvůr

Indien u een GPS navigatiesysteem gebruikt, intoetsen : Dobrá Voda, Toužim.

Wij vragen onze gasten om vóór de vespers aan te komen (zie daartoe hieronder het getijdenrooster). Ingeval van vertraging is het noodzakelijk om de gastenbroeder te waarschuwen op telefoonnr. (420) 353 300 525) en een bericht achter te laten

Route naar het klooster

Per bus vanaf Praag : naar Plzeň reizen via de lijn Plzeň-Karlovy Vary ; uitstappen in Bezvěrov (daarna nog te voet 9,3 km af te leggen) of naar Nežichov (6.5 km lopen) of naar Toužim (11 km)

Per trein: stationTeplá (11 km).

Waar ligt de abdij van Nový Dvůr ? – Op de kaart aanklikken.

Programma van de getijden

Op weekdagen : Zon- en feestdagen :
  3.15 uur Nachtgetijden   3.15 uur Nachtgetijden
  6.30 uur Lauden en Mis       7.00 uur Lauden
  9.00 uur Terts 10.05 uur Terts gevolgd door Mis
12.00 uur Sext 12.00 uur Sext
14.00 uur None 14.00 uur None
17.15 uur Vespers 15.45 uur Vespers
19.15 uur Completen 17.35 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  19.15 uur Completen

Het bovenstaande overzicht is het winterrooster. ‘s Zomers zijn de vespers en de completen 15 minuten later.

Wij zijn ingetreden in Nový Dvůr om te beantwoorden aan de oproep van de Heer die ons uitnodigt om een monastiek leven te leiden, dat wil zeggen: God loven, Hem in een vriendschappelijke relatie naderbij te komen via het gebed, voor onze medemensen ten beste te spreken die Zijn hulp en genade nodig hebben. U kunt er zeker van zijn, dat ons gebed ook bestemd is voor u.

Regelmatig sturen wij onze vrienden informatie. Indien u deze ook gratis wenst te ontvangen, dan kunt u hier aanklikken of ons schrijven:

Abdij van Onze Lieve Vrouw van Nový Dvůr
Dobrá Voda 20, CZ 364 01 Toužim
email@novydvur.cz

  

Wat zijn ze in de woestijn gaan zien ?

We hebben gekozen, of tenminste aanvaard, om te leven in de woestijn.
Maar laten wij daarom oppassen om niet met alle mogelijke middelen te proberen deze woestijn bewoonbaar te maken
Dan zou deze niet langer een woestijn zijn, een land van ontbering, een doorgangsplek.

Pater Jérôme

Antonius trok zich diep in de woestijn terug, schreef sint Athanasius, de eerste Egyptische monnik en bisschop van Alexandrië, in zijn levensbeschrijving. Iedere keer als de volksmenigten, aangetrokken door zijn faam, zijn kluizenaarswoning belaagden trok de monnikenvader dieper de woestijn en de afzondering in. We zijn echt niet van plan om de nauwelijks voltooide abdij van Nový Dvůr te verhuizen maar we zijn wel voornemens dit voorbeeld na te volgen.

De gasten die wij in het klooster ontvangen, onze familieleden of retraitanten die gekomen zijn om enige dagen ons leven te delen voegen zich harmonieus naar het leven van onze communauteit. Zij en de broeders hebben ieder hun eigen ruimte. Met passanten is dit minder gemakkelijk. Toeristen komen om iets te „zien“ maar er is niets te zien.... Het wezenlijke van ons leven behoort niet tot de dingen die men kan waarnemen. En wanneer er een bus met nieuwsgierigen langskomt die de kerk binnengaan om de monniken te „bekijken“ en zelfs met de grootste moeite weerstand moeten bieden aan de behoefte om ons te fotograferen, dan zijn er veertig paar ogen die omhoog kijken om de merkwaardigheden te aanschouwen van de architectuur, daarbij het geduld op de proef stellend van de broeders die de getijden zingen. Talrijke kloosters zijn reeds verstikt door dit soort bezoekers, maar dit is niet de enige reden van onze waakzaamheid. Er is nog een andere die meer doorslaggevend is. Wat krijgen deze bezoekers die even groepsgewijs enkele minuten bij ons langskomen nu mee, zelfs bij een korte dienst? Wat zijn zij in de woestijn gaan zien? Een riet dat door de wind wordt bewogen?

Zich diep terugtrekken in de woestijn en haar niet ontwikkelen: twee uitdrukkingen die met een tussentijd van eeuwen dezelfde werkelijkheid bepalen. De monastieke ascese is niet in de eerste plaats het vasten of de stilte of om 's nachts op te staan. Het is de weigering om op de subtiele bekoring in te gaan zich voor mensen nuttig te maken als deze niet ten dienste staat van de voltooiing van haar verborgen roeping. Al zou ook niemand getuige zijn van onze aanwezigheid, dan dringt toch de monnik de onverschilligheid en het atheïsme terug. Hij bedwingt de vervolging, bestrijdt elke soort van geweld, brengt vrede in gewonde harten en brengt de eenheid terug in verscheurde familieverhoudingen doordat hij de goddelijke transcendentie via eenvoudige daden tot uitdrukking brengt, door persoonlijk gebed en door het liturgisch getijdengebed. Hij die met zijn hoofd tegen de muren van een klooster aanloopt zonder er binnen te kunnen gaan, gaat weer weg onder de indruk van die verborgen monniken, die hij nooit heeft kunnen „bekijken“. Hij gist naar de waarde van hun eenzame leven en hun afzondering. Door te weigeren om te kijk te staan voor gehaaste bezoekers helpen wij hen veeleer door onze vergetelheid dan door toe te geven aan hun nieuwsgierigheid. Bovendien – en dat niet in het minst – behoeden wij de voorwaarden die ons in staat stellen om aan een roeping te beantwoorden waarvoor wijzelf de criteria niet hebben vastgesteld, maar de Kerk en God door de oproep heen die gericht werd aan ons hart. Als er mensen zijn die de zin van deze overweging niet kunnen begrijpen dan mogen ze ervan overtuigd zijn, dat onze roeping soms moeilijk te bevatten en te aanvaarden valt, zelfs voor ons.

Wij moeten dus bepaalde maatregelen nemen. Wij weigeren systematisch elk contact met reisbureaus evenals groepen architecten of studenten die „op bezoek“ willen komen. Wij zijn geen museum. De groepen, die bij ons klooster voorbijkomen worden in het portiersgebouw ontvangen waar een film ons leven laat zien. Als ze hun bezoek vooraf aankondigen wordt er steeds een goede oplossing gevonden. Bij individuele personen proberen we hun motieven te achterhalen: toeristisch of niet...

De kleding is vaak een goede maatstaf: men betreedt geen kerk in willekeurige kledij. Mocht u in de buurt komen en willen deelnemen aan ons gebed, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de portier teneinde niet met willekeurige bezoekers te worden verwisseld. (00420 353 300 503, email@novydvur.cz). Mevr. Šandova van de Tsjechische televisie heeft twee mooie films gemaakt. De eerste doet verslag van de bouw van het klooster en de stichting tot aan de kerkwijding; de tweede toont het rustige ritme van een monastieke dagindeling. Zelfs indien ons de tijd ontbreekt om de tweede film in de handel te brengen (de eerste is nagenoeg uitverkocht) houden we toch kopieën van beide ter beschikking voor priesters die het monastieke leven aan hun parochianen willen tonen. Een gemeenschap van monniken kan de christenen van deze tijd zeer veel bemoediging geven. Ze kunnen deelnemen aan ons gebed en er de vruchten van plukken ook al komen ze niet « kijken ».

P. Prokop, belast met de retraitanten