Monastyczne życie w Nowym Dworze

Porządek dnia

Reguła świętego Benedykta i cysterska tradycja łączą w sobie, w wyważony sposób, życie wspólnotowe i autonomię każdego jej uczestnika, pracę i modlitwę, ubóstwo (ale nie biedę), ciszę, przestrzeń i surową samotność, które umożliwiają zmierzanie ku Bogu w braterskiej atmosferze.

Z pewnymi zmianami zależnymi od pory roku mnisi w Nowym Dworze wstają o 3.00.

O 3.15 zaczyna się nocne oficjum (matutinum), które trwa mniej więcej godzinę. Po nim następuje pół godziny cichej, osobistej modlitwy.

Od 5 do 6.15 bracia oddają się czytaniu (lectio divina); niektórzy z nich idą jeszcze odpocząć.

O 6.15 wspólnota gromadzi się w kapitule na czytanie Reguły; Ojciec Opat co drugi dzień komentuje Regułę św. Benedykta i stosuje ją do współczesnych potrzeb i sytuacji.

O 6.30 po kapitule następuje jutrznia i odprawiana jest Msza Święta.

Czas od 8.00 do 9.00 jest poświęcony na modlitwę lub czytanie; niektórzy bracia już zaczynają pracować.

O 9.00 wspólnota schodzi się na przedpołudniowe oficjum (tercję). Po tercji wszyscy bracia, także kapłani, rozchodzą się do pracy.

O 12.00 wspólnota odmawia południowe oficjum (seksta); następuje wspólny obiad i chwila odpoczynku, modlitwy lub czytania.

O 14.00 bracia gromadzą się na popołudniowe oficjum (nona).

Od nony do nieszporów, które zaczynają się o 17.30, mnisi dalej zajmują się pracą fizyczną. Pół godziny przed nieszporami zaczyna się osobista modlitwa.

Po nieszporach znów następuje chwila osobistej modlitwy, a potem kolacja.

Około 19.10 bracia schodzą się na wspólne czytanie; niekiedy czas ten jest poświęcony na porcjowanie warzyw, kiedy indziej na ćwiczenie śpiewu.

O 19.30 wspólnota odmawia kompletę, modlitwę kończącą dzień, po której następuje śpiew Witaj Królowo (Salve Regina). Mnisi z Citeaux śpiewają ten hymn na cześć Maryi Panny co wieczór już od dwunastego wieku.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Około 20 godziny Ojciec Opat udziela wszystkim braciom swojego błogosławieństwa; następuje wielkie milczenie (silentium) i czas snu.