Mnišský život v Novém Dvoře

Formace mnichů

„Naslouchej, synu, mistrovu učení, nakloň k němu ucho svého srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přimi a uveď ve skutek, aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu, od něhož ses vzálil zahálčivou neposlušností. Obracím se nyní na tebe, kdo se zříkáš vlastní vůle, a chtěje sloužit ve vojsku Krista, Pána a pravého Krále, chápeš se mocných a přeslavných zbraní poslušnosti.“

Řehole svatého Benedikta, Prolog

„Kdosi se jednou ptal: ,Co mám dělat se svou duší, je-li bezcitná a nebojí se Boha?’ Otec Poemen mu řekl: ,Jdi, připoj se k někomu, kdo se bojí Boha, a společným životem s ním se naučíš i ty bázni Boží.‘“

Myšlenky Pouštních otců, otec Poemen

Mnich je člověk jako každý jiný, ale Boží volání ho vytrhlo z běžného života, aby ho nasměrovalo k Ježíši Kristu. V důsledku této nadpřirozené výzvy souhasil s tím, že se všeho zřekne, aby se zcela oddal Pánu Ježíši: „Chceš-li..., jdi, prodej, co ti patří; pak přijď a následuj mne.“ Mt 19,21

Povolání je velkým tajemstvím především pro mnicha samého.

(Mladý) člověk přijde do kláštera, vysloví své přání stát se mnichem. Seznámí se s některým z bratří a pak s otcem novicmistrem. Je-li jeho přání upřímné a opravdové, po několika pobytech v klášteře se stane „postulantem“. Postulát může trvat devět měsíců, rok, někdy déle. Po uplynutí této zkušební doby přijímá kandidát oděv novice. Po dobu dvou let se pak učí novému životu, dozrává zároveň jako mnich a jako člověk. První sliby skládá na dobu tří let: slib stability (stabilitas loci), obrácení mravůposlušnosti. Výrazem „obrácení mravů“ shrnuje svatý Benedikt sliby chudoby a čistoty. Mnich slibuje, že bude žít v klášteře v souladu s pravidly cisterciáckého života a usilovat o neustálé obrácení. Udělá všechno proto, aby se nezastavil na cestě, aby zůstal bdělý a přitom klidný, otevřený Boží službě. Po vypršení časných slibů se může zasvětit Bohu slavnými sliby na celý život. Veškerá duchovní formace v těchto několika letech probíhá v klášteře. Je zaměřena především na Písmo svaté, filozofii, dogmatickou a duchovní teologii.

Otec novicmistr:
Klášter Nový Dvůr
Otec učitel
Dobrá Voda 20
364 01 Toužim

„Věrným praktikováním svého mnišského života i skrytou apoštolskou plodností, která je jim vlastní, slouží mniši Božímu lidu a lidstvu jako celku.“

Konstituce Cisterciáckého řádu přísné observance

Bratři, kterým se současně s mnišským povoláním dostalo povolání ke kněžství, bývají vysvěceni několik let po složení slavných slibů. Mnich-kněz žije i nadále ve svém klášteře a svou kněžskou službu vykonává bez přímého apoštolátu, v těsné jednotě s Kristem. Eucharistie, kterou každodenně slaví, je nadpřirozeně účinná pro slávu Boží a spásu – neboli štěstí – všech lidí.Mniši z Nového Dvora rozesílají pravidelně zprávy svým přátelům.
Pokud je chcete dostávat, napište jim.

Klášter Matky Boží v Novém Dvoře
Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim
email@novydvur.cz