Kaple Stella matutina

Jedním z projektů druhé etapy prací na Novém Dvoře je kaple. Především je určena pro ty, kteří budou ubytováni v domě pro hosty, případně pro návštěvníky či větší skupiny.

Bratři si přejí skromný a oddělený objekt, který může pojmout skupinu o čtyřiceti pěti členech, ale který bude příjemný i pro jednu osobu o samotě. Projekt obsahuje základní prvky patřící do kostela: presbytář, oltář, svatostánek a sakristii. Je důležité, aby vnější charakter byl v souladu s okolím a to jak s ostatními objekty tak i s celkovým zasazením. Vizuálně nesmí zastínit kostel.

Architektonický přístup ke koncepci založené na prostorovém a výrazovém přístupu byl ve vyšším měřítku realizován v křížové chodbě kláštera. Vyvážené proporce, čistota prostoru a ploch, použité materiály — kámen a dřevo a přirozené osvětlení vytvoří pokojný prostor. Jednoduchý geometrický tvar a čisté linie z něj činí posvátné místo určené ke kontemplaci.

John Pawson

–––

Hvězdo jitřní, nedostižná Královno,
hle, kráčíme již k Vašemu vznešenému Dvoru,
hle, předkládáme Vám svou ubohou lásku,
hle, oceán našich nesmírných trápení.

Charles Péguy

(Tato souvislost je působivá. Vždyť náš klášter je nazýván Dvorem.)

Hvězda jitřní je invokace Matky Boží, kterou mniši v převorství Matky Boží v Novém Dvoře zvolili k pojmenování kaple hostů, zasvěcenou Blahoslavené Panně Marii.

Tato kaple bude znamenat dokončení kláštera, který v roce 1999 začali stavět Otec Opat a mniši z Notre-Dame de Sept-Fons. Ve velké prostotě forem nechybí nic podstatného.

–––

V křesťanské Evropě lidé stále dokazují dávat to nejlepší ze svého času a nadání na stavbu kostelů a katedrál, bez nichž by dnes naše vesnice a města byly jen noclehárnami bez perspektivy, bez krásy. Kaple Stella Matutina v Novém Dvoře bude určena hostům a návštěvníkům kláštera. Poskytne přístřeší jejich modlitbám.

Ateliér John Pawson, Ateliér Soukup, Bolid-M, kteří s podporou mnoha dobrodinců a přátel pracují na stavbě kláštera Nový Dvůr od roku 1999, souhlasili s vytvořením projektu a dohledem na stavbu kaple Stella Matutina bez nároku na odměnu. Mniši navrhnou podnikům, které budou v rozmezí let 2011 až 2013 stavět budovu pro dílny, aby zároveň darovali svou práci či materiál na stavbu kaple.

–––

Bůh je světlo. Světlo vyjevuje to, co osvětluje, ale samo nemůže být viděno. Bůh nás osvěcuje a zůstává pro naše oči v temnotě.

Ježíš Kristus, Syn Boží, je přítomný ve svatostánku našich kostelů a kaplí, kam se k němu přicházíme modlit.

Pro člověka není nic většího ani ušlechtilejšího, než otevřít své srdce Kristu a vzývat Marii, jeho Matku. Stella Matutina, Panna Maria, osvětluje cestu, která vede k jejímu Synu.

–––

Ó člověče, ať jsi kdokoli, kdo se v záplavě tohoto světa cítíš vydán napospas uprostřed bouří a otřesů, nespouštěj oči ze světla hvězdy. Jsi-li vrhán přímo na úskalí protivenství, hleď ke hvězdě, vzývej Marii. Jestliže pýcha, ctižádost, žárlivost na tebe ve vlnách útočí, hleď ke hvězdě, vzývej Marii. Jsi-li zostuděn výčitkami svědomí, necháváš-li se zachytit spáry smutku, vzývej Marii, volej k Marii. Ať její jméno, neopouští tvé rty, ať neopouští tvé srdce. A abys získal přízeň jejích modliteb, nepřestávej napodobovat její život. Následuješ-li ji nezbloudíš. Modlíš-li se k ní, neztrácíš naději. Uchováváš-li si ji v mysli, neuděláš chybný krok. Drží-li tě, neupadneš. Chrání-li tě, nebudeš se bát. Pod jejím vedením se neunavíš. Díky její přízni se dotýkáš přístavu. A tvá vlastní zkušenost ukazuje jak pravdivé je to slovo: Jméno té Panny bylo Maria.

Svatý Bernard

–––

Kéž Bůh dá, aby tato kaple zůstala znamením, že naše doba se nezřekla vší naděje.

Kéž Bůh dá, aby skrytý život mnichů neviditelně přinášel víru, posilu a útěchu těm, kteří toho mají zapotřebí.

Mniši převorství Matky Boží v Novém Dvoře